HET BENEFIT - pravidlá motivačnej súťaže s platnosťou od 1.1.2024

HET BENEFIT - motivačná reklamná súťaž - pravidlá s platnosťou od 01.01.2024

Terminológia (vymedzenie pojmov):

  • HET BENEFIT – názov súťaže,
  • Maloobchodná predajňa – je maloobchodná jednotka fyzicky predávajúca tovar koncovým spotrebiteľom (tzv. "kamenný obchod"). Je riadne označená a prevádzkuje stabilnú otváraciu dobu aspoň každý pracovný deň v týždni (Po-Pi, príp. aj So-Ne),
  • Súťažný výrobok – vybraný produkt zo sortimentu HET s príslušnou bodovou hodnotou,
  • Súťažný formulár – je formulár, ktorým je dokladovaný sprostredkovaný predaj súťažných výrobkov HET za súťažné obdobie,
  • Súťažné obdobie – je vopred stanovený časový interval / úsek, v ktorom došlo k sprostredkovaniu predaja súťažných výrobkov HET,
  • Bod – súťažný bod,
  • Výhra – poukážky Up Déjeuner v hodnote zodpovedajúcej počtu nazbieraných bodov,
  • RM HET – regionálny manažér HET SLOVAKIA s r.o.,
  • Odovzdávací protokol – potvrdenie medzi RM HET a účastníkom motivačného programu o odovzdaní a prevzatí výhry.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť HET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom v Galante, Esterházyovcov 1549/25, PSČ 924 01, IČO: 36 230 782, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11319/T (ďalej len „Organizátor“).

2. Princíp a podmienky súťaže

HET BENEFIT je súťaž založená na elektronickom „zbieraní“ súťažných bodov za sprostredkovanie predaja vybraných súťažných produktov firmy HET,

Zbieranie bodov sa vykonáva v režime elektronickej evidencie za stanovené obdobie,

Výhercom sa stáva súťažiaci, ktorý počas súťažného obdobia nazbiera min. 300 súťažných bodov a súčasne sprostredkoval v tomto období predaj min. 5 druhov súťažných výrobkov,

Súťažiaci sa registruje do súťaže prostredníctvom RM HET.

3. Termín a miesto konania

Súťaž sa koná na území Slovenskej republiky v termíne od 01.01.2024 do 31.12.2025 (ďalej len „doba konania súťaže“),

Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť. Prípadné zmeny budú oznámené minimálne jeden mesiac vopred,

Výhry je možné uplatňovať najneskôr do 31.01.2026.

4. Účasť v súťaži

Súťaže HET BENEFIT sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov (ďalej len „súťažiaci“ či „účastník súťaže“),

Súťaže sa nemôžu zúčastniť obchodné spoločnosti ani iné právnické osoby,

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a ďalej akékoľvek ďalšie osoby zo spolupracujúcich firiem, ktoré sa podieľali na vývoji alebo organizácii tejto súťaže, ako aj im osoby blízke,

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci veľkoobchodov distribuujúcich súťažné výrobky,

Účasť v súťaži je bezplatná.

5. Získanie výhry a registrácia v súťaži

Podmienkou získania výhry je:

a) Riadne vyplnený registračný protokol, v ktorom sú pravdivo vyplnené všetky nižšie uvedené údaje:

- meno, priezvisko, dátum narodenia, kontaktný e-mail alebo telefón na súťažiaceho,

- dátum registrácie a vlastnoručný podpis súťažiaceho.

b) Preukázanie sprostredkovania predaja súťažných výrobkov vyplnením súťažného formulára v rozsahu:

- názov a IČ maloobchodnej predajne,

- počet sprostredkovaných ks za každý druh súťažného výrobku v danom súťažnom období.

6. Súťažné výrobky a ich bodová hodnota

Vybrané súťažné výrobky spoločnosti HET sú ohodnotené konkrétnou bodovou hodnotou v rozsahu 0,5; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 alebo 10 bodov.

Aktuálny zoznam súťažných výrobkov a ich bodového ohodnotenia je súčasťou týchto pravidiel (viď príloha č. 1 týchto pravidiel).

7. Súťažné obdobie

Vyhodnotenie bude prebiehať vždy v polročných intervaloch na základe odovzdaných súťažných formulárov:

1. vyhodnotenie k 30.6.

- podklady súťažiaci odovzdá do 15.7.

- odovzdanie výhry prebehne do 31.8.

2. vyhodnotenie k 31.12.

- podklady súťažiaci odovzdá do 15.1.

- odovzdanie výhry prebehne do 28.2.

8. Výhry v súťaži a spôsob ich vysporiadania

Výhra sa čerpá v pomere 1 bod = 0,03 Eur.

Čerpanie výhry prebieha výmenou nazbieraných bodov za poukážky Up Déjeuner v týchto hodnotách:

  2 Eur = 66 bodov

  5 Eur = 166 bodov

15 Eur = 500 bodov

Poukážku UpCadhoc je možné uplatniť na viac ako 40 000 akceptačných miestach po celej SR. Zoznam všetkých predajných miest je umiestnený na www.up-dejeuner.sk a je priebežne aktualizovaný,

Dosiahnutú výhru je možné uplatniť iba vo výške nominálnej hodnoty poukážok a v prípade nutnosti sa zaokrúhľuje na jednotky smerom dole,

Nevyplatené súťažné body nie je možné previesť do nového súťažného obdobia,

Príklad: Pri predložení štatistiky predaja so súčtom bodových hodnôt 1 723 bodov, bude účastníkovej odovzdaná výhra: 3x poukážka v hodnote 2 Eur, 3x poukážka v hodnote 5 Eur, 2x poukážka v hodnote 15 Eur.

Výhra bude odovzdaná iba riadne registrovanému súťažiacemu na základe odovzdávacieho protokolu,

Výhru je možné uplatňovať za podmienky, že počas súťažného obdobia súťažiaci nazbiera min. 300 súťažných bodov a súčasne sprostredkoval v tomto období predaj min. 5 druhov súťažných výrobkov,

Výherca nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti ani v inom náhradnom plnení. Výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou,

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním výhier. Nebezpečenstvo škody na výhre prechádza na výhercu okamihom odovzdania výhry.

9. Kontrola a neuznanie súťažných bodov

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontrolovať regulárnosť a dodržiavanie podmienok a pravidiel súťaže, a to v akejkoľvek fáze aj spätne,

Súťažné body nebudú súťažiacemu uznané, pokiaľ boli získané v rozpore s týmito pravidlami, najmä podvodným konaním, alebo z dôvodu omylu či technickej chyby systému,

V prípade, že už bola výhra výhercovi vyplatená, je výherca povinný, neoprávnene získanú výhru organizátorovi súťaže vrátiť.

10. Súhlas so spracovaním osobných údajov a informácie o spracovaní osobných údajov

Súťažiaci udeľuje, ako subjekt údajov, spoločnosti:

HET SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Esterházyovcov 1549/25, 924 01  Galanta, Slovenská republika, IČO: 36 230 782, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 11319/T,

ako správcovia osobných údajov (ďalej len „správca“), v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) slobodný a jednoznačný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej len „súhlas“), a to za nižšie uvedených podmienok:

Účel spracovania osobných údajov. Osobné údaje subjektu údajov budú spracovávané na základe jeho súhlasu. Dôvodom poskytnutia osobných údajov subjektom údajov je záujem subjektu údajov o splnení účelu spracovania osobných údajov, čo by bez poskytnutia osobných údajov nebolo možné. Správca sa zaväzuje spracovávať presné osobné údaje iba za účelom: Účasti súťažiaceho v súťaži, evidencii súťažiacich, vyhodnotenie súťaže, komunikáciu s výhercom a odovzdanie výhry. Správca sa zaväzuje, že nebude spracovávať osobné údaje spôsobom, ktorý je s vyššie uvedeným účelom nezlučiteľný.

Rozsah osobných údajov. Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu vo vzťahu k účelu, na ktorý sú spracovávané. Rozsah osobných údajov poskytnutých na základe súhlasu je nasledujúci:

- meno a priezvisko,

- dátum narodenia

- kontaktný telefón alebo e-mailová adresa,

  (ďalej len „osobné údaje“).

Doba spracovania osobných údajov. Správca sa zaväzuje spracovávať osobné údaje iba po dobu konania Súťaže a po uplynutí tejto doby má za povinnosť osobné údaje zlikvidovať.

Kategórie príjemcov osobných údajov a prenos osobných údajov. Správca vyhlasuje, že osobné údaje budú sprístupnené iba príslušným zamestnancom správcu, ktorí majú povinnosť zachovávať mlčanlivosť o týchto údajoch, ako aj o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie týchto osobných údajov.

Automatizované rozhodovanie a profilovanie. Pri spracovaní osobných údajov subjektu údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu podľa čl. 22 nariadenia GDPR.

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov. Subjekt údajov má právo kedykoľvek bez akéhokoľvek obmedzenia odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to na adrese sídla správcu alebo na emailovej adrese hetbenefit@het.sk

Práva dotknutej osoby

Správca informuje subjekt údajov o právach, ktoré mu vyplývajú z nariadenia GDPR, najmä:

Práva na prístup k osobným údajom (subjekt údajov má právo získať od správcu potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, sú alebo nie sú spracovávané - čl. 15 nariadenia GDPR);

Práva na opravu (subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov - čl. 16 nariadenia GDPR);

Práva na výmaz (subjekt údajov má právo na to, aby správca bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, pokiaľ je daný jeden z dôvodov uvedených v článku 17 nariadenia GDPR);

Práva na obmedzenie spracovania (subjekt údajov má právo na to, aby správca obmedzil spracovanie, v prípadoch stanovených v článku 18 nariadenia GDPR);

Právo na prenositeľnosť údajov (subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, bránil, a to v prípadoch uvedených v článku 20 nariadenia GDPR);

Práva nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní (subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má pre neho právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotýka podľa čl. 22 GDPR);

Práva podať sťažnosť na dozornom úrade, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Záver

Subjekt údajov týmto vyhlasuje, že bol správcom riadne informovaný o spracovaní osobných údajov v súlade s ustanovením článku 13 nariadenia GDPR a že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú správcovi poskytované dobrovoľne.

11. Všeobecné ustanovenia

Po dobu trvania súťaže bude zriadená e-mailová adresa hetbenefit@het.cz, kam bude možné zasielať prípadné otázky,

Organizátor si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov súťaž skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá, zmeniť spôsob a systém elektronického vyhodnotenia, upraviť hodnotu súťažných bodov či sortiment súťažných výrobkov,

Organizátor si tiež vyhradzuje právo výmeny výhier za výhry, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou,

Vymáhanie účasti v súťaži či súťažných výhier súdnou cestou je vylúčené. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku a zverejnené na internetových stránkach. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety,

Organizátor si vyhradzuje právo rozhodnúť všetky otázky týkajúce sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a bez oznámenia dôvodov. Organizátor týmto nepreberá voči účastníkom súťaže žiadne iné záväzky a títo nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany Organizátora, než je uvedené v týchto pravidlách,

Organizátor nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami. Organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné problémy s funkčnosťou internetovej stránky, kde budú informácie o súťaži uverejnené,

Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty, a to bez udania dôvodov,

Organizátor si vyhradzuje právo meniť podmienky a lehoty odovzdávania výhier v prípade, že mu výhry nebudú poskytnuté tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s pravidlami súťaže,

Úplné a záväzné pravidlá súťaže sú dostupné na www.het.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle Organizátora súťaže.