Všeobecné zásady pre aplikácie náterových hmôt a omietkovín značky HET

VLASTNOSTI PODKLADU A JEHO PRÍPRAVA

 • Podklad musí byť dokonale vyzretý, chemicky neutrálny, aby nedochádzalo k zmene farebného odtieňa (škvrnám), k zmydelňovaniu, zníženiu priľnavosti náteru alebo vápenným výkvetom na povrchu. Na zistenie vhodnosti podkladu na aplikáciu je možné použiť PH tester.
 • Najkratšia doba zrenia novej vápennocementovej omietky je 3 až 4 týždne, optimálna 5 až 6 týždňov (pri betóne 4 až 6 mesiacov) – táto doba je závislá hlavne na klimatických podmienkach, teplote vzduchu a relatívnej vlhkosti.
 • Dôkladne vyzretý povrch je najlepší spôsob, ako predísť následným problémom, ale v prípade potreby je malé čerstvé vysprávky možné povrchovo neutralizovať prípravkom K-GRUND a znížiť tým riziko pohľadových defektov následného náteru.
 • Všetky podklady musia byť suché, bez trhlín, s rovným povrchom, dostatočne nosné, pevné, zbavené odlupujúcich sa vrstiev farieb alebo omietky a prachových častíc.
 • Staršie fasádne omietky je pred aplikáciou nutné dôkladne umyť vysokotlakovým umývacím zariadením tak, aby sa odstránil prach a nesúdržné časti pôvodnej omietky.
 • Predovšetkým pred maľovaním interiéru je vhodné nové omietky zbaviť hrubších zrniek piesku pomocou oceľovej stierky, poprípade sa povrch prebrúsi brúsnym papierom so zrnitosťou 40 – 60. Po prebrúsení povrchu musí dôjsť k dôkladnému ometeniu prachových častíc.
 • Od náterovej hmoty nie je možné očakávať, že odstráni zlú kvalitu podkladu – nerovnosť omietok, nerovnakú zrnitosť, praskliny, väčšie trhliny alebo škáry.
 • Malé trhliny v omietke je možné opraviť tmelom, určeným na vonkajšie alebo vnútorné použitie - podľa potreby. Nedynamické vlasové mikrotrhlinky do 0,3 mm je možné opraviť priamo náterom fasádnou silikónovou farbou s výstužnými vláknami MIKRAL RENOVO ACTIVE.

 • V prípade biologického napadnutia fasády (plesne, riasy a pod.) je nutné použiť sanačný systém HET (viď popis v samostatnej kapitole).
 • Pri starých a už natretých omietkach v interiéri zistíme, v akom stave je pôvodný náter. V prípade, že podkladové vrstvy nie sú dostatočne nosné, rozhodneme, či ich postačí spevniť penetračným náterom alebo či je nutné ich odstránenie. Dôležitý je počet (hrúbka) predtým nanesených vrstiev a typ použitých náterov. Nosnosť podkladu overíme po namočení maľby (glejové maliarske farby po namočení stmavnú, púšťajú a utierajú sa). Zo steny sa dajú pomerne ľahko umyť. Pokiaľ sú nanesené vo viacerých vrstvách, nepodarí sa nám ich väčšinou spevniť ani penetračným náterom. Naopak disperzné interiérové ​​farby za mokra nestmavnú, vykazujú dobrú prídržnosť a je možné ich ďalej pretierať. Rovnako vápenný náter sa po namočení neotiera (ale vo väčšej vrstve môže praskať).
 • Pri pretieraní starých fasádnych náterov je nutné zistiť ich stav, najmä prídržnosť k podkladu. Starý fasádny náter je možné ponechať iba v prípade, že vykazuje dobrú priľnavosť, neodlupuje sa, nie je zvetraný a nesprašuje. Pokiaľ bol starý náter lokálne odstránený, je potrebné vykonať vyrovnanie výšky podkladu napr. lepiacou a stierkovou hmotou LEP - LSH.
 • Pri aplikácii disperzných, a to predovšetkým umývateľných a štruktúrnych náterov na staršie nedisperzné maľby v interiéri, môže dôjsť najmä pri nanášaní valčekom k ich lúpaniu (nabaľovaniu na valček) alebo k popraskaniu po zaschnutí. Preto sa odporúča nedisperzné nátery odstrániť.
 • Staré nepriľnavé a neodolné nátery je možné jednoducho odstrániť, po predchádzajúcom namočení, oškrabaním. Staré nátery, ktoré sú dokonale priľnavé, nie je nutné odstraňovať, musia sa iba očistiť od prípadného prachu či nečistôt.
 • Nečakanou komplikáciou bývajú škvrny na omietkach a náteroch spôsobené prestupom hrdze, nikotínu, dechtu, zvyškov starých farieb, mastnoty a nečistôt vplyvom prevlhnutia (premáčania). Riešenie môže priniesť použitie vhodného izolačného náteru HETLINE IZOL alebo I-GRUND (použiteľný pod interiérové ​​aj fasádne farby), ktorý zamedzí prestupu vo vode rozpustných látok z podkladu. Je možné ho použiť ako lokálne, tak aj plošne na všetky suché, pevné a čisté podklady – štukové omietky, neomietnutý betón, sadrokartónové dosky a i. Po dôkladnom preschnutí je potrebné naniesť ešte jednu až dve vrstvy finálnej náterovej hmoty.
 • Pokiaľ sa vyskytujú na omietke miesta napadnuté plesňou, je nutné odstránenie príčiny ich vzniku (vlhkosť muriva, kondenzačná voda, nedostatočná cirkulácia vzduchu atď.) a jej dôkladné mechanické odstránenie oškrabaním, vyčistením kefou či umytím. Plesne sa odstraňujú za mokra pomocou vhodného dezinfekčného a protiplesňového prostriedku určeného na použitie na omietky. Potom sa preventívne aplikuje protiplesňová interiérová farba HETLINE SAN ACTIVE alebo fasádna farba MIKRAL RENOVO ACTIVE.
 • Vlhkosť natieraného podkladu by nemala prekročiť hodnotu 4 % objemovej vlhkosti.
 • Musí byť úplne odstránená vzlínajúca vlhkosť, výkvety solí a ďalšie vplyvy znižujúce životnosť náterového systému.
 • Odstrániť všetky zdroje vlhkosti, skontrolovať stav strechy, odkvapových žľabov a zvodov, oplechovanie parapetov, ríms a atď. Klampiarske prvky musia byť konštruované tak, aby nedochádzalo vplyvom poveternostných podmienok k deštrukcii fasády.
 • Pred náterom musí dôjsť k celkovej sanácii fasády, z povrchu sa musia mechanicky odstrániť prejavy biologického napadnutia – machy, plesne, riasy, huby a zabrániť ich ďalšiemu pôsobeniu použitím vhodného typu dezinfekčného a protiplesňového prostriedku určeného na použitie na omietky.
 • Korodujúce a povrchovo neupravené kovové prvky a predovšetkým miesta ich ukotvenia do omietky je nutné vopred dokonale očistiť a opatriť vhodným antikoróznym základným a vrchným náterom (SOLDECOL PRIMER, SOLDECOL HG), prípadne samozákladujúcou farbou (SOLDECOL UNICOAT SM). Týka sa napr. kovových konzol, zábradlia, oplechovania, vetracích mriežok atď.
 • Dôležité je ochrániť okná, dvere, odkvapy, obloženie soklov a ďalšie nenatierané alebo inak ošetrené plochy pred možným postriekaním farbou pomocou zakrývacích fólií a pások. Pokiaľ napriek tomu dôjde k znečisteniu, je nutné farbu odstrániť pred zaschnutím.
 • Pri vykonávaní náterov z lešenia treba vopred očistiť podlahy, aby pôsobením vetra nedochádzalo k zaneseniu prachu a nečistôt do nezaschnutej farby. Je vhodné inštalovať na lešenie ochrannej plachty, ktoré obmedzujú negatívne pôsobenie poveternostných podmienok (slnka, dažďa, silného vetra) v priebehu zrenia omietky aj aplikácie fasádnych farieb.
 • Pred začatím práce je nutné oboznámiť sa dôkladne s údajmi na etikete výrobku a s technickou dokumentáciou použitých náterových hmôt. V priebehu prác je nutné postupovať v súlade s pokynmi výrobcu. V prípade nejasností alebo riešení špecifických požiadaviek kontaktujte pracovníkov technického servisu HET.

 

APLIKAČNÉ PODMIENKY

 • Počas aplikácie fasádnych náterových alebo omietkových hmôt je ideálne, aby sa teplota podkladu a okolitého prostredia pohybovala medzi +10 °C až +25 °C. Relatívna vlhkosť vzduchu by sa mala pohybovať v rozmedzí 40 – 80 %. Tento rozsah teplôt a relatívnej vlhkosti zaručuje bezproblémovú tvorbu náterového filmu o optimálnych vlastnostiach.
 • Ak je čerstvý náter vystavený priamemu slnku, môže sa „spáliť“, pri prudkom daždi môže dôjsť k jeho vyplaveniu, pri hmlách a vysokej vlhkosti vzduchu zle zasychá a môžu vznikať farebné mapy. Je preto neprípustné natierať za hmly, silného vetra, mrazu a priameho slnka, pri vlhkom podklade a teplotách pod + 5 °C a nad + 30 °C.
 • Pri rýchlom zasychaní omietky môžu vznikať rozdiely v štruktúre, môže byť viditeľné napájanie a pod. Naopak v podmienkach predlžujúcich zasychanie (nízke teploty, dážď, hmla, vysoká relatívna vlhkosť vzduchu) treba počítať s pomalším a nerovnomerným zasychaním a tým aj možnosťou vzniku farebných škvŕn poškodenie omietky dažďom aj po viac ako 8 hodinách.
 • Pri práci v interiéri je na zasychanie maľby nutné dôkladné vetranie.
 • Nátery je možné vykonávať vtedy, ak je objektová teplota (teplota natieraného povrchu) minimálne 3 °C nad teplotou rosného bodu meranej v tesnej blízkosti natieraného predmetu. Za týchto podmienok nedochádza ku kondenzácii vodných pár na povrchu.
 • Na zrenie disperzných náterových hmôt a omietkovín je ideálne, aby teplota podkladu a vzduchu po dobu asi 4 týždňov neklesla pod + 5 °C.
 • Pri uskladnení náterových hmôt riediteľných vodou by nemala teplota klesnúť pod +5 °C.
 • Je nutné dodržiavať technologické prestávky a odporúčané doby schnutia medzi jednotlivými nátermi.

 

PENETROVANIE PODKLADU

 • Penetračný náter zlepšuje prídržnosť náterovej či omietkovej hmoty, prípadne tmelov k podkladu, zjednocuje a znižuje jeho nasiakavosť, podklad čiastočne spevňuje a znižuje riziko defektov a farebných odchýlok následného náteru.
 • Výber správnej penetrácie je dôležitý pre finálny vzhľad náterov. Na penetráciu je väčšinou nutné použiť napúšťací prostriedok na rovnakej spojivovej báze ako je vlastná náterová hmota, alebo použiť penetráciu univerzálnu, poprípade penetrovať podľa návodu zriedenou farbou.
 • Pod tenkovrstvové omietkoviny je nutné použiť univerzálnu pigmentovanú penetráciu UP-GRUND. Penetrácia prefarbená do zhodného odtieňa zabráni prípadnému presvitaniu odlišného odtieňa podkladu pri možnom preškrabnutí zrna.
 • Pre kvalitné zapravenie penetrácie do podkladu je ideálne použitie štetca či štetky, ale penetráciu je možné aplikovať aj valčekom alebo nástrekom.
 • Stále je pomerne častým javom napúšťania podkladu vápenným pačokom. Tento typ penetrácie je vhodný iba pod VÁPENNÝ NÁTER, pod ostatné náterové hmoty je úplne neprípustný.
 • Sadrokartónové dosky, sadrové stierky, sadrové omietky a menej savé, prípadne veľmi hladké povrchy penetrujeme najlepšie univerzálnou pigmentovanou penetráciou UP-GRUND, ktorá má veľmi dobrú priľnavosť k natieranému povrchu a vytvára kvalitný adhézny mostík pre ďalšie vrstvy náterových. Pri sadrokartónových doskách je možné použiť penetrovanie nariedenou náterovou hmotou tak, ako udáva výrobca v technickej dokumentácii.

 

VÝBER A NÁKUP NÁTEROVEJ HMOTY A APLIKAČNÝCH POMÔCOK

 • Dobrý výsledok nezaručí len nákup kvalitnej farby, ale aj výber vhodného odtieňa či farebnej kombinácie. Častokrát nie je jednoduché rozhodnúť a zorientovať sa vo veľkej ponuke odtieňov zo vzorkovníc pre tónovacie stroje, širokej odtieňovej škále tónovacích prípravkov či hotových výrobcom prefarbených kolekcií interiérových náterov. Rozhodovanie uľahčí niekoľko základných pravidiel pôsobenia farieb.
 • Všeobecne sa odporúča aplikovať tmavé odtiene na spodnej časti stien a na vrchné plochy a stropy vyberať svetlejšie odtiene.
 • Starostlivo voľte farebný odtieň. Odtieň na veľkej ploche s rozdielnou zrnitosťou povrchu a za denného svetla vyzerá inak, než farebný odtieň na malej plôške vzorkovníka pod umelým osvetlením. Tónovacie centrá HET Multimix ponúkajú natónovanie malej vzorky vybranej farby (1 kg), ktorá umožňuje náter kontrolnej plochy na fasáde alebo v interiéri.
 • Rozhodovanie a výber ideálnej kombinácie uľahčí COLOR SIMULATOR 3.0 ponúkajúci širokú škálu moderných odtieňov pre simuláciu vzhľadu interiérov a fasád. Program nájdete na internetových stránkach www.color-simulator.cz
 • Pre výpočet potrebného množstva fasádnej farby je nevyhnutné brať do úvahy nielen presný výpočet natieraných plôch (m2), ale aj hrubosť a savosť povrchu, techniku nanášania a remeselnú zručnosť spracovateľa. Skutočná spotreba pri náteroch štruktúrnych podkladov, napr. brizolitových omietok, môže byť aj niekoľkonásobne vyššia ako spotreba teoretická. Po prevedení náteru prvej vrstvy overte, či zostávajúce množstvo farby je dostačujúce aj pre druhý náter.
 • Na nátery mierne navlhnutých omietok volíme vždy náterovú hmotu s najnižším difúznym odporom. Rovnaká požiadavka platí pre sanačné omietky, na ktoré je nutné použiť len také farby, ktoré zaručujú čo najnižší difúzny odpor náterovej vrstvy, aby bola zachovaná funkčnosť celého sanačného systému.
 • Veľký výber farebných odtieňov a ich kombinácií vhodných do exteriéru či interiéru ponúka tónovanie na tónovacích strojoch v špecializovaných predajniach. Tento spôsob tónovania zaistí aj „opakovateľnosť“ farebných odtieňov. Odporúčame preto obrátiť sa na tónovacie miesta systému HET Multimix, kde vám odborne vyškolený personál ponúkne výber odtieňov z moderných vzorkovníc, poskytne praktické rady a na počkanie zvolenú farbu tiež natónuje.
 • Tekutými tónovacími farbami HETCOLOR alebo použitím prípravkov KOLORKA FORTE docielime harmonické zladenie povrchu stien s ďalšími fasádnymi alebo interiérovými prvkami. Na rozdiel od práškových pigmentov a pást sa ľahko vmiešavajú do bielej základnej farby a pri nanášaní nevytvárajú šmuhy.
 • Tónovacia farba HETCOLOR a prípravok KOLORKA FORTE ponúka veľkú škálu farebných odtieňov a jednoduché tónovanie. Pomer tónovacej farby a bieleho základu (interiérovej alebo fasádnej farby) k dosiahnutiu požadovaného odtieňa zistíte na viečku HETCOLORU, taktiež pri koncentrovanom pigmentovom prípravku KOLORKA FORTE nájdeme dávkovanie v návode na etikete. Potrebné množstvo farby natónujeme naraz, aby sme sa vyhli farebným odchýlkam.
 • Jednoduchú a lacnú cestu k farebnému maľovaniu v interiéroch ponúka už hotové natónované farby pripravené na priamu aplikáciu KLASIK COLOR, vyrábaný v 36 farebných variantoch a HETMAL COLOR, ktorý ponúka 13 veľmi svetlých odtieňov.
 • Pri aplikácii náterových hmôt je možné všeobecne použiť všetky možné aplikačné technológie – maliarske valčeky, vysokotlakovú striekaciu techniku, štetku, na malé plochy štetca, ale vždy záleží na kvalite aplikačných pomôcok. Nekvalitným valčekom či štetcom niekedy nie je možné dosiahnuť ideálny výsledok. Pred začatím práce je vhodné na krátku dobu namočiť maliarsky valček alebo štetku do vody, aby zvláčnil. Uľahčí to ďalšiu prácu aj umývanie náradia po skončení maľovania.

Výber vhodného odtieňa

 • Odtiene delíme na teplé a studené. Výberom odtieňa zásadne ovplyvníme pôsobenie priestoru na našu celkovú duševnú aktivitu.
 • Teplé odtiene pôsobia na našu myseľ väčšinou príjemne, pozitívne, povzbudzujú našu aktivitu, niekedy pôsobia až dráždivo.
 • Medzi teplé farby patria napríklad žlté, oranžové, červené, zelené odtiene.
 • Studené odtiene oproti tomu pôsobia pokojnejšie, aktivitu skôr tlmia, vyvolávajú dojem chladu.
  Medzi studené odtiene radíme napríklad šedé, modré, tyrkysové, fialové odtiene.

Odtieň ovplyvňuje priestorové vnímanie interiéru

 • Biela farba a svetlé odtiene priestorov opticky zväčšujú, preto sú doporučované do menších miestností.
 • Tmavé farby priestor opticky zmenšujú a znižujú, sú preto vyberané skôr do väčších a dobre presvetlených miestností a objektov.
 • Odtiene modrej a zelenej priestor zdanlivo rozširujú, oranžové a červené odtiene naopak zužujú.
 • Tmavšie bočné steny miestnosť zdanlivo zužujú, tmavšia zadná stena priestor naopak skracuje.

 

APLIKÁCIA INTERIÉROVÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT

 • Náterovú hmotu je nutné pred aplikáciou dôkladne premiešať!
 • Náter sa vykonáva po dôkladnom zaschnutí penetrácie alebo predchádzajúcej vrstvy, obvykle dvakrát. Dôležité je dodržiavať časové oneskorenia a odporúčané hodnoty schnutia jednotlivých náterov.
 • Pri niektorých veľmi sýtych odtieňoch nemusí vždy stačiť na dokonalý výsledok 2 vrstvy. Odtiene so zníženou krycou schopnosťou môžu vyžadovať viac náterov. Z tohto dôvodu je možné na zlepšenie krycej schopnosti finálnych vrstiev použiť univerzálnu pigmentovanú penetráciu UP-GRUND natónovanú do príslušného odtieňa.
 • Na povrchovú úpravu špecifických podkladových materiálov, akými sú napr. sadrokartónové dosky, volíme na to určené špeciálne interiérové náterové hmoty (HETLINE, HETLINE LF, KLASIK).

 • Nikdy nenatierať sadrokartón alebo sadrové podklady nedisperznými náterovými hmotami, ktoré je nutné po niekoľkých vrstvách škrabať, čím by došlo k poškodeniu podkladu.
 • Pri aplikácii je nutné dodržiavať riedenie náterovej hmoty udávané výrobcom na etikete alebo v technickej dokumentácii náterovej hmoty. Následkom nadmerného riedenia je znížená krycia schopnosť, horšia prídržnosť k podkladu a odolnosť voči oteru, a tým aj znížená celková životnosť náteru.
 • Ak máte farbu v niekoľkých menších obaloch a záleží vám na presnom odtieni, je výhodnejšie preliať farbu do väčšej nádoby, dokonale premiešať, a až potom prikročiť k vlastnej úprave, tj tónovaniu, riedeniu a pod.
 • Väčšina odtieňov sa zasychaním mení, a preto je možné vzájomne porovnávať iba odtiene zaschnutých náterov (nie farbu v obale).
 • Pri aplikácii náterovej hmoty dbáme na nanášanie rovnomernej vrstvy, dobre ju roztierame, aby nestekala. Pred prestávkami dokončujeme celé plochy, aby nebolo zrejmé napájanie.
 • Štetkou začíname maľovať vždy pod stropom a postupujeme smerom dole. Valček sa na stenách nasadzuje uprostred a ťahy hore a dole sa farba rovnomerne rozotrie, pričom sa končí zvislými ťahmi zhora dole.

 

APLIKÁCIA FASÁDNNYCH HMÔT

 • Náterovú hmotu je nutné pred aplikáciou dôkladne premiešať!
 • Náter fasádnou farbou sa vykonáva po dôkladnom zaschnutí penetrácie alebo predchádzajúcej vrstvy, obvykle dvakrát. Dôležité je dodržiavať časové oneskorenia a odporúčané hodnoty schnutia jednotlivých náterov.
 • Pri aplikácii je nutné dodržiavať riedenie náterovej hmoty udávané výrobcom na etikete alebo v technickej dokumentácii. Následkom nadmerného riedenia je znížená krycia schopnosť, horšia prídržnosť k podkladu a odolnosť voči oteru, a tým aj znížená celková životnosť náteru.
 • Pri aplikácii fasádnej farby na staré nátery musíme rešpektovať pravidlá vzájomnej pretierateľnosti jednotlivých druhov fasádnych farieb (viď tabuľka pretierateľnosti). Pokiaľ si nie ste istí pôvodnou náterovou hmotou, poraďte sa s odborníkom.
 • Pri aplikácii náterovej hmoty dbáme na nanášanie rovnomernej vrstvy, dobre ju roztierame, aby nestekala. Pred prestávkami dokončujeme celé plochy, aby nebolo zrejmé napájanie.
 • Omietkoviny sa nanášajú nerezovým hladítkom na vopred napenetrovaný podklad. Štruktúra sa vytvára plastovým hladítkom.

 • Omietkovinu je potrebné napájať ešte pred jej zavädnutím (tzv. „do živého“). Pred dlhšími prestávkami dokončujeme celé plochy, aby nebolo zrejmé napájanie.
 • Pre aplikáciu mozaikovej omietky MO 1, platia rovnaké pravidlá ako pri disperzných tenkovrstvových omietkovinách. Vzhľadom na použitie granulátov z prírodného kameniva sú možné mierne odchýlky medzi rôznymi výrobnými šaržami mozaikovej omietky. Z toho dôvodu odporúčame plochy upravované rôznymi šaržami oddeliť hranou stavebnej konštrukcie alebo vykonať zjednotenie rôznych šarží ich vzájomným zmiešaním a zhomogenizovaním potrebného množstva mozaiky na každú celú upravovanú plochu.
 • Všetky použité aplikačné postupy musia byť v súlade s postupmi uvedenými v technickej dokumentácii výrobku.

Vzájomná pretierateľnosť fasádnych náterových hmôt.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY NA VYKONÁVANIE NÁTERU DREVENÝCH KONŠTRUKCIÍ

VLASTNOSTI PODKLADU A JEHO PRÍPRAVA

 • Nároky na nátery dreva v exteriéri av interiéri sa výrazne líšia. Pôsobenie veľkých teplotných
  rozdielov, dažďa, snehu, slnečného žiarenia, meniaca sa vlhkosť vzduchu a ďalšie vplyvy významne ovplyvňujú životnosť náterov v exteriéri a vyžadujú ich častejšiu obnovu.
 • Drevo musí byť pred aplikáciou farieb zdravé a dokonale vysušené (max. 12 % vlhkosti). Pokiaľ tomu tak nie je, drevo reaguje zmenami rozmerov a farba je neprípustne mechanicky namáhaná, popraská a lúpe sa.
 • Natieraná drevená plocha musí byť čistá, zbavená všetkých nečistôt, zvyškov po opracovaní
  a mastnôt.
 • Pri práci s vodou riediteľnými náterovými hmotami je potrebné pri príprave natieraného povrchu
  venovať maximálnu pozornosť smolníkom pri nátere nového dreva a pôvodnému napusteniu starých renovovaných drevených povrchov. Smolu je nutné z dreva vymyť pomocou organických rozpúšťadiel (technický acetón, riedidlo SOLDECOL C 6000) tak, aby po vytekaní rozpúšťadiel došlo k dokonalému priľnutiu penetračného náteru.
 • Vodou riediteľné náterové hmoty majú dobrú priľnavosť na väčšine typov náterových hmôt okrem fermeže, olejových farieb a olejového tmelu. Tieto náterové hmoty je nutné odstrániť a mastnotu uvoľňujúcu sa z podkladu dôkladne vymyť. V prípade, že nie sme dostatočne presvedčení o účinnosti vymytia mastných zložiek, je vhodnejšie použiť rozpúšťadlový náterový systém. Fermež zapustená hlboko v dreve vplyvom zvyšovania teplôt mení svoj objem a dokáže sa pretlačiť a nadvihnú celý náterový systém.
 • Pokiaľ pri renovácii náterov narazíme na zvetrané alebo zhnité drevené prvky, treba tieto bezpodmienečne vymeniť za nové, prípadne degradujúce vrstvy mechanicky odstrániť.
  Nesúdržné a nepriľnavé pôvodné nátery odstránime obrúsením, pomocou kvalitného odstraňovača náterov alebo teplovzdušnej pištole. Po odstránení pôvodného náteru je nutné natierané plochy umyť technickým acetónom alebo riedidlom SOLDECOL C 6000 a po vyschnutí prebrúsiť.
 • Staré súdržné a dobre priľnavé vrstvy je pred ďalším náterom nutné dôkladne prebrúsiť brúsnym papierom so zrnitosťou 100 a dôkladne odmastiť organickými rozpúšťadlami.
 • Pri použití organických rozpúšťadiel na odmastenie povrchu je dôležité nechať zvyšky z povrchu pred aplikáciou náterových hmôt dôkladne vytekať a vyschnúť, čím predídeme možným defektom náteru.
 • Na odmastenie nie je vhodné používať technický benzín. Dôležité je dostatočné množstvo čistých handier a ich včasná výmena.
 • Natieraný povrch by mal byť konštrukčne upravený tak, aby na vodorovných plochách nedochádzalo k usadzovaniu vody a snehu.
 • Pokiaľ to podmienky dovolia, je dobré sa vyvarovať akémukoľvek tmeleniu. V prípade, že je tmelenie potrebné, je nutné tmeliť po nanesení základného náteru.

 

APLIKÁCIA NÁTEROVÝCH HMÔT NA DREVO

 • Na nátery dreva platia rozdielne požiadavky na jeho povrchovú úpravu v interiéri a exteriéri.
  Zatiaľ čo od náterov dreva v interiéri očakávame (okrem špeciálnych požiadaviek) spravidla dokonalý povrch a vzhľad, vo vonkajšom prostredí je to spoľahlivá a dlhodobá ochrana pred degradáciou.
 • Dokonalého povrchu dosiahneme predovšetkým spôsobom aplikácie – striekaním, prípadne použitím kvalitných lakovacích valčekov. Medzi jednotlivými vrstvami náteru je dôležité povrch zbrúsiť.
 • Dlhodobú ochranu je možné dosiahnuť kvalitnou prípravou podkladu a náterovým systémom s väčším počtom vrstiev a väčšou hrúbkou, než býva obvyklé v interiéri.
 • Pokiaľ je potrebné aplikovať väčšiu hrúbku náterového filmu, je lepšie s ohľadom na presychanie náteru aplikovať viac slabších vrstiev.

 • V žiadnom prípade by nemal byť vynechaný napúšťací náter proti pôsobeniu drevokazných húb, chrobákov, plesní, machov a lišajníkov a ďalej proti zamodraniu dreva.
 • Pri náteroch drevených prvkov vo vonkajšom prostredí musíme venovať zvláštnu pozornosť vodorovným plochám, na ktorých zostáva stáť voda (napr. spodný okraj okenných rámov). Pokiaľ je to možné, všetky plochy majú mať minimálny spád 15 %, aby voda stekala.
 • Je dôležité, aby hrany natieraných predmetov boli zaoblené, menšia hrúbka náterového filmu na ostrých hranách môže byť kritickým miestom.
 • Natreté okná a rámy je vhodné na styčných plochách (rovnako ako dvojité okná) potrieť mastným krémom, suchým mydlom, prípadne na to určenými separátormi dolepu, aby sa zabránilo zlepeniu natretých plôch.
 • Nátery by sa nemali vykonávať na priamom slnku a v prievane z dôvodu rýchleho zasychania vrchných vrstiev náterovej hmoty. Pokiaľ k tomu dôjde, dochádza k pomalému odtekávaniu rozpúšťadla zo spodných vrstiev a náter je dlhšiu dobu mäkký. Z tohto dôvodu nie je tiež vhodné náter prisúšať.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY NA VYKONÁVANIE NÁTERU KOVOVÝCH KONŠTRUKCIÍ

VLASTNOSTI PODKLADU A JEHO PRÍPRAVA

 • O dokonalej antikoróznej ochrane kovov rozhoduje už príprava povrchu, ktorá má za úlohu z natieraného povrchu odstrániť všetky korózne produkty, mastnoty, prípadné staré nesúdržné nátery a mechanické nečistoty. Na malé plochy je možné použiť oceľovú kefu a brúsny papier. Na väčších plochách je ľahšie odstrániť korózne produkty obrúsením brúskou s drôteným kotúčom. Najúčinnejším postupom odstránenia koróznych produktov a starých nesúdržných náterov je otryskanie povrchu.
 • Natieraný povrch je nutné, najmä pred brúsením a následnou aplikáciou vodou riediteľných farieb, vždy dôkladne odmastiť – horúcou vodou so saponátom alebo špeciálnymi odmasťovacími prostriedkami, a následne umyť čistou vodou. Na odmastenie je tiež možné použiť organické rozpúšťadlá (technický acetón, riedidlo SOLDECOL C 6000).
 • Pri použití organických rozpúšťadiel na odmastenie povrchu je dôležité nechať zvyšky z povrchu pred aplikáciou náterových hmôt dôkladne vytekať a vyschnúť, čím predídeme možným defektom náteru.
 • Na odmastenie nie je vhodné používať technický benzín. Dôležité je dostatočné množstvo čistých handier a ich včasná výmena.
  Natieraný povrch by mal byť konštrukčne upravený tak, aby na vodorovných plochách nedochádzalo k usadzovaniu vody a snehu.
 • Povrch starých a súdržných náterov, bez známok podkladovej korózie, postačí prebrúsiť a odmastiť.
 • Pri natieraní povrchov neželezných kovov a zliatin je treba postupovať obozretne a riadiť sa
  technickou dokumentáciou náterovej hmoty.
 • Pred náterom zinkovaných, hliníkových, medených povrchov, ktoré už boli vystavené poveternostným vplyvom, je potrebné z povrchu odstrániť všetky korózne produkty (ľahkým obrúsením alebo ľahkým otryskaním za použitia neželezných druhov abrazíva), vykonať dôkladné odmastenie natieraného povrchu buď organickým rozpúšťadlom alebo za použitia vodou riaditeľa detergentu s následným dôkladným oplachom.
 • Pre náter zinkovaných povrchov, ktoré neboli vystavené poveternostným vplyvom, je potrebné povrch dôkladne odmastiť vyššie menovanými odmasťovadlami a vykonať prebrúsenie alebo ľahké pretryskanie natieraného povrchu neželeznými abrazívami tak, aby vznikol kotviaci profil pre zakotvenie v žiadnom prípade. zinkové vrstvy.

APLIKÁCIA NÁTEROVÝCH HMÔT NA KOV

 • Pre nátery kovov platia rozdielne požiadavky na ich povrchovú úpravu v interiéri a exteriéri. Zatiaľ čo od náterov kovov používaných vo vnútornom prostredí očakávame (okrem špeciálnych požiadaviek) spravidla dokonalý povrch a vzhľad, pri predmetoch vo vonkajšom prostredí je to spoľahlivá a dlhodobá antikorózna ochrana.
 • Dokonalého povrchu dosiahneme predovšetkým spôsobom aplikácie – striekaním, prípadne použitím kvalitných lakovacích valčekov.
 • Medzi jednotlivými vrstvami náteru je dôležité povrch zbrúsiť.
 • Dlhodobú antikoróznu ochranu možno dosiahnuť kvalitnou prípravou podkladu a náterovým systémom s väčším počtom vrstiev a väčšou hrúbkou, než býva obvyklé v interiéri.

 • Pokiaľ je potrebné aplikovať väčšiu hrúbku náterového filmu, je lepšie s ohľadom na presychanie náteru aplikovať viac slabších vrstiev.
 • Pri náteroch kovových prvkov vo vonkajšom prostredí musíme venovať zvláštnu pozornosť vodorovným plochám, na ktorých zostáva stáť voda (napr. okenné parapety). Pokiaľ je to možné, všetky plochy majú mať minimálny spád 15 %, aby voda stekala.
 • Je dôležité, aby hrany natieraných predmetov boli zaoblené (menšia hrúbka náterového filmu na ostrých hranách môže byť kritickým miestom).
 • Na nátery neželezných kovov je potrebné použiť špeciálne náterové hmoty určené na tento účel (SOLDECOL PUR SG, SOLDECOL UNICOAT SM alebo AQUADECOL PRIMER).
 • Nátery by sa nemali vykonávať na priamom slnku a v prievane z dôvodu rýchleho zasychania vrchných vrstiev náterovej hmoty. Pokiaľ k tomu dôjde, dochádza k pomalému odtekávaniu rozpúšťadla zo spodných vrstiev a náter je dlhšiu dobu mäkký. Z tohto dôvodu nie je tiež vhodné náter prisúšať.
 • Pri špecifických požiadavkách na nátery kovov konzultujte náterový postup a použité materiály s technickým oddelením HET.